“Vô tri” trong tiếng Anh là gì?

by iets 8.0
Vô tri trong tiếng anh

Trong tiếng Việt, “vô tri” là tính từ chỉ sự không có tri giác, không có ý thức. Nó thường được dùng để chỉ những vật vô tri vô giác như đá, cây, cỏ,…

Trong tiếng Anh, có hai từ có thể dịch “vô tri” là “inanimate” và “insentient”.

 • “Inanimate” có nghĩa là “không có tri giác, không có ý thức, không có sự sống”. Nó thường được dùng để chỉ những vật vô tri vô giác như đồ vật, động vật không có cảm xúc,…

 • “Insentient” cũng có nghĩa là “không có tri giác, không có ý thức, không có cảm xúc”. Tuy nhiên, nó thường được dùng để chỉ những vật vô tri vô giác có thể cảm nhận được sự vật, hiện tượng xung quanh nhưng không có khả năng phản ứng lại như thực vật,…

"vô tri" là "inanimate" và "insentient"

“vô tri” là “inanimate” và “insentient”

Ví dụ:

 • The rock is inanimate. (Hòn đá là vô tri vô giác.)
 • The animal is inanimate. (Con vật đó là vô tri vô giác.)
 • The plant is inanimate. (Cây cối là vô tri vô giác.)

Trong một số trường hợp, “inanimate” và “insentient” có thể được dùng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý đến ngữ cảnh cụ thể để sử dụng từ ngữ phù hợp.

Ngoài ra, có một số từ khác có nghĩa tương tự như “vô tri” trong tiếng Anh, chẳng hạn như:

 • lifeless
 • unresponsive
 • inert
 • unconscious
 • insensate
Một số từ khác có nghĩa tương tự như "vô tri" trong tiếng Anh

Một số từ khác có nghĩa tương tự như “vô tri” trong tiếng Anh

Ví dụ:

 • The lifeless body was found in the river. (Xác chết vô tri vô giác được tìm thấy trên sông.)
 • The unresponsive patient was taken to the hospital. (Bệnh nhân không phản ứng được đã được đưa đến bệnh viện.)
 • The inert gas was used to put out the fire. (Khí trơ được sử dụng để dập tắt đám cháy.)
 • The unconscious man was rushed to the hospital. (Người đàn ông bất tỉnh đã được đưa đến bệnh viện.)
 • The insensate animal was unable to feel pain. (Con vật vô tri vô giác không thể cảm nhận được đau đớn.)

Tóm lại, “vô tri” trong tiếng Anh có thể được dịch là “inanimate”, “insentient” hoặc một số từ khác có nghĩa tương tự. Việc sử dụng từ ngữ nào phù hợp cần căn cứ vào ngữ cảnh cụ thể.

You may also like

Leave a Comment