Theo lời ai đó trong tiếng Anh là gì?

by iets 8.0
Theo lời ai đó trong tiếng anh

Trong tiếng Việt, “theo lời ai đó” có nghĩa là làm theo những gì người đó nói. Tùy theo ngữ cảnh, “theo lời ai đó” có thể được dịch sang tiếng Anh bằng một số cách khác nhau.

Dưới đây là một số cách dịch “theo lời ai đó” trong tiếng Anh:

  • To follow someone’s instructions: Đây là cách dịch phổ biến nhất của “theo lời ai đó” trong tiếng Anh. Nó có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Ví dụ: I followed the doctor’s instructions and took the medicine. (Tôi đã làm theo chỉ dẫn của bác sĩ và uống thuốc.)
  • To obey someone: Cách dịch này cũng có nghĩa là làm theo những gì người đó nói, nhưng nó thường được sử dụng trong ngữ cảnh mang tính mệnh lệnh hoặc áp đặt. Ví dụ: The soldiers obeyed their orders and marched into battle. (Các binh lính tuân theo mệnh lệnh và diễu hành vào trận chiến.)
  • To do as someone says: Cách dịch này có nghĩa là làm theo những gì người đó nói, nhưng nó thường được sử dụng trong ngữ cảnh thân thiện hoặc bình thường. Ví dụ: I’ll do as you say. (Tôi sẽ làm theo lời anh nói.)

Ngoài ra, “theo lời ai đó” cũng có thể được dịch sang tiếng Anh bằng một số cụm từ khác, chẳng hạn như:

  • Theo lời ai đó trong tiếng Anh

    Theo lời ai đó trong tiếng Anh

  • To heed someone’s warning
  • To follow someone’s lead
  • To go along with someone’s plan

Cách dịch cụ thể nào được sử dụng sẽ phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của câu. Ví dụ, nếu bạn muốn nói rằng bạn đã làm theo lời khuyên của ai đó, bạn có thể nói “I took someone’s advice.” Nếu bạn muốn nói rằng bạn đã nghe theo lời cảnh báo của ai đó, bạn có thể nói “I heeded someone’s warning.”

Dưới đây là ví dụ cụ thể về cách sử dụng “theo lời ai đó” trong tiếng Anh:

  • I followed my doctor’s instructions and took the medicine. (Tôi đã làm theo chỉ dẫn của bác sĩ và uống thuốc.)

Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dịch “theo lời ai đó” trong tiếng Anh.

You may also like

Leave a Comment