Cắm đầu vào trong tiếng Anh là gì?

by iets 8.0
Cắm đầu vào trong tiếng Anh

Trong tiếng Việt, “cắm đầu vào” có nghĩa là bắt đầu làm một việc gì đó một cách nhanh chóng và quyết liệt, không suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Tùy theo ngữ cảnh, “cắm đầu vào” có thể được dịch sang tiếng Anh bằng một số từ hoặc cụm từ khác nhau.

Dưới đây là một số cách dịch “cắm đầu vào” trong tiếng Anh:

  • Plunge into: Đây là cách dịch phổ biến nhất của “cắm đầu vào” trong tiếng Anh. Nó có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Ví dụ: He plunged into his new job with enthusiasm. (Anh ấy lao đầu vào công việc mới của mình với sự nhiệt tình.)

  • Rush into: Đây cũng là một cách dịch phổ biến của “cắm đầu vào”. Nó có nghĩa tương tự như “plunge into”, nhưng có thể mang ý nghĩa tiêu cực hơn, thể hiện sự thiếu suy nghĩ hoặc thiếu chuẩn bị.

Ví dụ: He rushed into the marriage without thinking it through. (Anh ấy lao đầu vào hôn nhân mà không suy nghĩ kỹ.)

  • Jump into: Đây là một cách dịch khác của “cắm đầu vào”. Nó có nghĩa tương tự như “plunge into” và “rush into”, nhưng có thể mang ý nghĩa tích cực hơn, thể hiện sự nhiệt tình và quyết tâm.

Ví dụ: He jumped into the challenge with excitement. (Anh ấy lao đầu vào thử thách với sự phấn khích.)

Cắm đầu vào trong tiếng Anh

Cắm đầu vào trong tiếng Anh

Ngoài ra, “cắm đầu vào” cũng có thể được dịch sang tiếng Anh bằng một số cụm từ khác, chẳng hạn như:

  • Get into
  • Take on
  • Embark on
  • Launch into

Cách dịch cụ thể nào được sử dụng sẽ phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của câu. Ví dụ, nếu bạn muốn nói rằng bạn bắt đầu làm một công việc mới một cách nhanh chóng và quyết liệt, bạn có thể nói “I plunged into my new job.” Nếu bạn muốn nói rằng bạn bắt đầu làm một dự án mới một cách nhiệt tình, bạn có thể nói “I jumped into the new project.”

You may also like

Leave a Comment